кой иска да бъде …пенсионер?!?

Братя мои, – обърнал се към племенния съвет вождът – имам две новини за вас, лоша и хубава! Лошата е, че запасите на сушено бизонско свършиха, а белите кучета избиха всички бизони, и сега ще трябва да ядем ла…на! А хубавата е, че на едно място намерих много ла…на!”

Опасявам се, че ще бъда още по-груб и директен с моите новини…
Те са фиксирани в анализа на НОИ:
http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/DOO_prez_2012.pdf

Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с близо 20 хил. души, или с 0,4% спрямо предходната година. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). Към 31.12.2012 г. това съотношение е 64. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.
Броят на пенсиите, изплащани към 31 декември 2012 г., е 2 687 012.
Общо личните пенсии за инвалидност към 31 декември 2012 г. са 880 575, което представлява 34,6% от всички лични пенсии. Средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии през 2012 г. е 56,2 години. През 2012 г. средната продължителност на получаване на една пенсия е 20,8 години.

Средногодишният брой пенсионери през 2012 г. е 2 217 642 души. Средногодишният брой на изплатените пенсии през 2012 г. е 2 696 906, като 2 182 887 от тях са пенсии, изплащани от ДОО, а останалите се изплащат със средства от републиканския бюджет.
Средният брой пенсии, изплащани на един пенсионер, през 2012 г. е 1,22.
По данни на Агенцията по заетостта средногодишният брой на регистрираните безработни лица се е увеличил в сравнение с предходната година и през 2012 г. те са 364 536. През 2012 г. осигурените лица за фонд “Безработица” са 2 299 972.
Държавата е финансирала ДОО (Фонд “Пенсии”, Фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, Фонд “Трудова злополука и професионална болест”, Фонд “Общо заболяване и майчинство”, Фонд “Безработица”, Бюджет на НОИ) с трансфер от републиканския бюджет на обща стойност 4 519 978,7 хил. лв., което представлява 54,1 на сто от направените разходи през 2012 г.
Коефициентът на икономическа зависимост е процентно съотношение на сбора от безработните и пенсионерите към работещите (заетите) лица. През последните години този показател расте поради увеличаващия се брой на безработните и едновременното намаляване на заетостта, както и поради разширяващия се сив сектор.

Такааа… Математически формулирани ситуацията в момента и очертаващите се тенденции изглеждат така:

СЕГА: Безработни + Пенсионери > Работещи
Осигурителни вноски = 45.9% х ДОО
Парите от осигурителните вноски на СЕГА работещите са по-малко от половината необходими пари за осигуряване на СЕГАШНИТЕ безработни и пенсионери!
Държавата плаща пенсии и обезщетения с пари от бюджета, които не!отиват за здравеопазване, образование, наука, инфраструктура, подобряване на инвестиционната и бизнессреда и пр. инвестиции. Т.е. наливайки пари за изплащане на мизерни пенсии сега, продуцира бедност и обрича сегашните работещи=бъдещи пенсионери на още по-голяма мизерия в бъдеще.

ПРОГНОЗА: Оптимистична: Безработни + Пенсионери >> Работещи
Песимистична:  Работещи / (Безработни + Пенсионери) –> 0 (клони към нула)

А ЕТО И МОЕТО ОБРЪЩЕНИЕ:
– Братя мои, и сестри! Имам две новини за вас, хубава и лоша! Хубавата новина е, че нашите родители ядат ла…на! А лошата новина е, че за нас, когато остареем, дори ла…на няма да има!…

П.С. Дали само аз се страхувам, че семената, които хвърляме в яловата нива на ДПО (а и на ДЗО), няма да са достатъчни, за да имаме урожай след време?
И още един въпрос: да поговорим за частните си ниви?
При отговор НЕ – напуснете тази страница.
При отговор ДА – аз съм готов!!!

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *